Algemene Voorwaarden Gebrotoys.com

Artikel 1
Op alle aanbiedingen,handelingen,transacties in welke vorm dan ook zijn
deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen.
Eventuele inkoopvoorwaarden worden slechts geaccepteerd indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2
Alle prijsaanbiedingen en/of offertes zijn indicatief en kunnen te allen tijde
worden verhoogd met door van overheidswege opgelegde heffingen en/of
prijswijzigingen dan wel aan ons doorberekende koers- of
valutaverschillen en/of heffingen van overheden elders en/of extra
vrachtkosten. Eventuele keuringskosten en de daarmee verband
houdende extra opslag of vrachtkosten, al dan niet veroorzaakt door
wijzigingen in wetgeving of regels van overheidswege, komen te allen
tijde voor rekening van afnemer.

Artikel 3
Betalingen dienen te allen tijde binnen dertig dagen na de factuurdatum
netto te geschieden door overboeking op de op de factuur vermelde
rekening. Bij te late betaling is 1 % rente per maand over het
openstaande bedrag verschuldigd, waarbij rente op rente wordt gerekend.
Bij niet tijdige betaling zal afnemer alleen al door het verstrijken van de
betalingstermijn in gebreke zijn zonder nadere ingebrekestelling en een
bedrag aan incassokosten verschuldigd zijn gelijk aan het wettelijk
toegestane percentage buitengerechtelijke kosten dan wel bij gebreke
hiervan 10% van het openstaande bedrag.

Artikel 4
Levertijden zijn immer indicatief en geven slechts een levertijd bij
benadering aan. Met betrekking tot de levering zijn wij eerst in gebreke
nadat wij schriftelijk inhoudende een redelijke termijn in gebreke zijn
gesteld. In geval van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden, zoals
verlies van vracht onderweg, kan te allen tijde het uitvoeren der bestelling
of levering worden opgeschort tot de levering normaal kan plaatsvinden.
Mocht overmacht of opschorting langer duren dan drie maanden dan zal
de afnemer gerechtigd zijn de bestelling te annuleren.
Nimmer zal als gevolg van overschrijding van levertijden recht bestaan op
schadeloosstelling, korting of wijziging van betalingsvoorwaarden dan wel
annulering van de order anders dan hiervoren omschreven.

Artikel 5
Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, doch nadrukkelijk niet tot
de omschrijving beperkt

 • Staking
 • onvoorziene omvangrijke ziekte van personeel, ook van
  toeleveranciers
 • natuurrampen en of vertraging dan wel calamiteiten bij
  zeetransport
 • onvoorziene transportvertraging en/of moeilijkheden
 • oproer
 • vertraging van aflevering van onze toeleverancier.
 • elke andere van buiten komen oorzaak die niet voor ons
  bestuurbaar of beïnvloedbaar is al dan nietveroorzaakt door onze
  toeleverancier en.of derden.
 • wijziging van toelatingsvoorschriften hier te lande en/of het als
  gevolg van controle, keuringen of onderzoeken van overheidswege,
  ophouden van zendingen door douane en/of overheidsinstanties belast
  met de uitvoering van de regelgeving.

Artikel 6
Afnemer verplicht zich ten allen tijde bij afname te garanderen dat
verdere verkoop en/of doorlevering geschiedt met inachtname van de
geldende wettelijke bepalingen en reglementen. Dit geldt ook bij
doorlevering aan consumenten.
Afnemer verklaart ons hiervoor te allen tijde te zullen vrijwaren en
nimmer uit dien hoofde aanspraken jegens ons te hebben.
Vuurwerk wordt te allen tijde gefabriceerd op grond van de op het
moment van bestelling bekende veiligheidsvoorschriften en/of normen
en/of wetgeving. Voor wijziging van deze normen, wetgeving en/of regels
kan geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook worden
aanvaard.
Eventuele wijziging van voorschriften, keuringseisen zijn te allen tijde voor
risico van afnemer indien deze leiden tot verscherping of aanpassing van
de regels op het moment van levering.


Artikel 7
Vervoer geschiedt binnen Nederland franco huis vanaf € 500,– excl. BTW
goederenwaarde per zending. Verzending geschiedt te allen tijde voor
rekening en risico van afnemer. Afhankelijk van de vestiginsplaats van
afnemer en verdere condities kan dit bedrag hoger worden bepaald, mits
dit schriftelijk is overeengekomen.
Wij behouden te allen tijde het recht het vervoermiddel te
bepalen.Verzekering van het vervoer zal slechts plaatsvinden indien
uitdrukkelijk bedongen dan wel door afnemer uitdrukkelijk schriftelijk is
verzocht.
Deelleveringen kunnen te allen tijde plaatsvinden onder gelijktijdige
verzending van deelfacturen. Afnemer verklaart het transport te allen
tijde voor goedgekeurde vervoermiddelen te beschikken. Aan wegvervoer
van vuurwerk kunnen te allen tijde nadere eisen aan het vervoermiddel
worden gesteld, alsmede de wijze van vervoer

Artikel 8
Op alle door ons geleverde goederen geldt te allen tijde een
eigendomsvoorbehoud en een verlengd eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in
dat de eigendom van de geleverde goederen eerst op afnemer overgaat na
volledige betaling van alle openstaande facturen. De ontvangen gelden zullen
te allen tijde eerst op de oudste openstaande facturen, rente en kosten
worden afgeboekt. Bij doorlevering van de goederen verplicht afnemer zich
melding te maken van het op de goederen rustende eigendomsvoorbehoud
indien en voor zover de facturen van het bedrijf niet zijn voldaan. In geval van
achterstand bij betaling van facturen en kosten alsmede bij aanvraag van
surséance van betaling, faillissement, liquidatie van de onderneming van
afnemer dan wel op andere wijze in gebreke zijn ten opzichte van ons, hebben
wij het recht zonder sommatie of ingebrekestelling orders dan wel uitvoering
daarvan op te schorten dan wel te annuleren. Dit laat onverminderd onze
rechten om schadevergoeding te verlangen voor verlies en/of schade. In
dergelijke gevallen zijn alle openstaande vorderingen onmiddellijk en dadelijk
opeisbaar zonder ingebrekestelling of sommatie, verhoogd met de daarop
verschuldigde rente en kosten. Daarnaast zijn wij te allen tijde gerechtigd de
vordering op afnemers met goederenrechtelijk effect over te dragen of te
verpanden indien en voor zover wij zulks nodig achten.

Artikel 9
Reclames omtrent aantallen, kwaliteit en/of soorten kunnen slechts in
behandeling worden genomen indien zij binnen vijf werkdagen na feitelijke
aflevering der goederen schriftelijk aan ons kenbaar worden gemaakt.
Afnemer zal alsdan gehouden zijn reclames desgevraagd te onderbouwen en
aan te tonen .Retouren worden slechts geaccepteerd en gecrediteerd indien
deze schriftelijk door ons zijn geaccordeerd.
Afnemer verklaart met betrekking tot Gebro-artikelen 3% breukrisico voor
eigen rekening te nemen.

Artikel 10
Eventuele verpakking, emballage en/of pallets blijven te allen tijde onze
eigendom en worden slechts teruggenomen indien zij binnen tien werkdagen
in goede staat, franco voor rekening van afnemer, aan ons zijn geretourneerd.
Dozen en/of andere kartonnen, papieren of plastic verpakking worden nimmer
teruggenomen of vergoed.


Artikel 11
Afbeeldingen, foto’s en/of andere monsters zijn te allen tijde indicatief
omtrent de werkelijke kleuren en afbeeldingen zoals deze in de leveringen
worden gedaan. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn
geringe kleurafwijkingen en afwijkingen in aantal
toegestaan. Kennelijke druk- of schrijffouten en/of andere afwijkingen zijn te
allen tijde voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 12
Afnemer verklaart zich met betrekking tot speelgoed zich te hebben overtuigd
van de geldende wettelijke regels en zich aan deze wettelijke regels te
conformeren. Afnemer verklaart ons uitdrukkelijk te vrijwaren voor welke
schade dan ook ontstaan door het al dan niet onoordeelkundig gebruik door
hem en/of zijn afnemer.
Het risico van chemische of andere veroudering van vuurwerk, al dan niet
door vochtinwerking, is te allen tijde voor afnemer.

Artikel 13
Elke aansprakelijkheid voor gebruik van de door afnemer afgenomen
producten en/of diensten is te allen tijde uitgesloten, gevolg-schade hieronder
begrepen. Afnemer verplicht zich bij gebruik van de gekochte producten en/of
diensten te allen tijde zelve zorg te dragen voor een adequate
aansprakelijkheidsverzekering, die alle risico’s van het gebruik van de
producten of diensten dekt en Broekhoff Vuurwerk International BV en/of
Gebro BV en de daarmee verbonden werknemers voor elke aansprakelijkheid,
ook die van gevolgschade, uitdrukkelijk vrijwaren. Indien niettemin de
aansprakelijkheid door een rechter wordt vastgesteld, zal deze te allen tijde
beperkt zijn tot het bedrag van de factuur verzonden in verband met de
levering van het betrokken product en/of geleverde dienst en daartoe
uitdrukkelijk beperkt zijn.

Artikel 14
Elke aansprakelijkheid voor boetes, dwangsommen, sluitingsmaatregelen,
vernietigingskosten, winstderving, gevolgschade en/of andere schade al dan
niet veroorzaakt door geleverde producten en diensten zijn uitdrukkelijk
uitgesloten, ongeacht of deze aan afnemer worden opgelegd of uitgesproken.
Indien en voor zover de betreffende vorengenoemde maatregelen aan
Broekhoff Vuurwerk International B.V. worden opgelegd veroorzaakt door het
handelen of nalaten van afnemer, is Broekhoff Vuurwerk International B.V.
gerechtigd deze zonder enige aankondiging of sommatie op afnemer te
verhalen. Overtreding van de regels aangaande opslag, afsteken of het
verrichten van handelingen van met name vuurwerk, is te allen tijde voor
rekening en risico van afnemer onder de verplichting leverancier te vrijwaren.
Voor wat betreft vuurwerkopslag verklaart afnemer zowel aan de
noodzakelijke eisen voor het transport als voor opslag te voldoen.


Artikel 15
Indien en voor zover sprake is van een geschil zal dit worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Amsterdam of Zwolle. Op alle aanbiedingen,
handelingen en transacties is het Nederlandse recht van toepassing.
Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Lelystad.