• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden Gebro B.V. Speelgoed

Artikel 1
Op alle aanbiedingen,handelingen,transacties in welke vorm dan ook zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele inkoopvoorwaarden worden slechts geaccepteerd indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2
Alle prijsaanbiedingen en/of offertes zijn indicatief en kunnen te allen tijde worden verhoogd met door van overheidswege opgelegde heffingen en/of prijswijzigingen dan wel aan ons doorberekende koers- of valutaverschillen en/of heffingen van overheden elders en/of extra vrachtkosten. Eventuele keuringskosten en de daarmee verband houdende extra opslag of vrachtkosten, al dan niet veroorzaakt door wijzigingen in wetgeving of regels van overheidswege, komen te allen tijde voor rekening van afnemer.

Artikel 3
Betalingen dienen te allen tijde binnen dertig dagen na de factuurdatum netto te geschieden door overboeking op de op de factuur vermelde rekening. Bij te late betaling is 1 % rente per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij rente op rente wordt gerekend. Bij niet tijdige betaling zal afnemer alleen al door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn zonder nadere ingebrekestelling en een bedrag aan incassokosten verschuldigd zijn gelijk aan het wettelijk toegestane percentage buitengerechtelijke kosten dan wel bij gebreke hiervan 10% van het openstaande bedrag.

Artikel 4
Levertijden zijn immer indicatief en geven slechts een levertijd bij benadering aan. Met betrekking tot de levering zijn wij eerst in gebreke nadat wij schriftelijk inhoudende een redelijke termijn in gebreke zijn gesteld. In geval van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden, zoals verlies van vracht onderweg, kan te allen tijde het uitvoeren der bestelling of levering worden opgeschort tot de levering normaal kan plaatsvinden. Mocht overmacht of opschorting langer duren dan drie maanden dan zal de afnemer gerechtigd zijn de bestelling te annuleren. Nimmer zal als gevolg van overschrijding van levertijden recht bestaan op schadeloosstelling, korting of wijziging van betalingsvoorwaarden dan wel annulering van de order anders dan hiervoren omschreven.

Artikel 5
Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, doch nadrukkelijk niet tot de omschrijving beperkt
- staking
- onvoorziene omvangrijke ziekte van personeel, ook van toeleveranciers
- natuurrampen en of vertraging dan wel calamiteiten bij zeetransport
- onvoorziene transportvertraging en/of moeilijkheden
- oproer
- vertraging van aflevering van onze toeleverancier
- elke andere van buiten komen oorzaak die niet voor ons bestuurbaar of beïnvloedbaar is al dan nietveroorzaakt door onze toeleverancier en.of derden
- wijziging van toelatingsvoorschriften hier te lande en/of het als gevolg van controle, keuringen of onderzoeken van overheidswege, ophouden van zendingen door douane en/of overheidsinstanties belast met de uitvoering van de regelgeving.

Artikel 6
Afnemer verplicht zich ten allen tijde bij afname te garanderen dat verdere verkoop en/of doorlevering geschiedt met inachtname van de geldende wettelijke bepalingen en reglementen. Dit geldt ook bij doorlevering aan consumenten. Afnemer verklaart ons hiervoor te allen tijde te zullen vrijwaren en nimmer uit dien hoofde aanspraken jegens ons te hebben. Vuurwerk wordt te allen tijde gefabriceerd op grond van de op het moment van bestelling bekende veiligheidsvoorschriften en/of normen en/of wetgeving. Voor wijziging van deze normen, wetgeving en/of regels kan geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook worden aanvaard. Eventuele wijziging van voorschriften, keuringseisen zijn te allen tijde voor risico van afnemer indien deze leiden tot verscherping of aanpassing van de regels op het moment van levering.

Artikel 7
Vervoer geschiedt binnen Nederland franco huis vanaf € 500,-- excl. BTW goederenwaarde per zending. Verzending geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van afnemer. Afhankelijk van de vestiginsplaats van afnemer en verdere condities kan dit bedrag hoger worden bepaald, mits dit schriftelijk is overeengekomen. Wij behouden te allen tijde het recht het vervoermiddel te bepalen.Verzekering van het vervoer zal slechts plaatsvinden indien uitdrukkelijk bedongen dan wel door afnemer uitdrukkelijk schriftelijk is verzocht. Deelleveringen kunnen te allen tijde plaatsvinden onder gelijktijdige verzending van deelfacturen. Afnemer verklaart het transport te allen tijde voor goedgekeurde vervoermiddelen te beschikken. Aan wegvervoer van vuurwerk kunnen te allen tijde nadere eisen aan het vervoermiddel worden gesteld, alsmede de wijze van vervoer

Artikel 8
Op alle door ons geleverde goederen geldt te allen tijde een eigendomsvoorbehoud en een verlengd eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat de eigendom van de geleverde goederen eerst op afnemer overgaat na volledige betaling van alle openstaande facturen. De ontvangen gelden zullen te allen tijde eerst op de oudste openstaande facturen, rente en kosten worden afgeboekt. Bij doorlevering van de goederen verplicht afnemer zich melding te maken van het op de goederen rustende eigendomsvoorbehoud indien en voor zover de facturen van het bedrijf niet zijn voldaan. In geval van achterstand bij betaling van facturen en kosten alsmede bij aanvraag van surséance van betaling, faillissement, liquidatie van de onderneming van afnemer dan wel op andere wijze in gebreke zijn ten opzichte van ons, hebben wij het recht zonder sommatie of ingebrekestelling orders dan wel uitvoering daarvan op te schorten dan wel te annuleren. Dit laat onverminderd onze rechten om schadevergoeding te verlangen voor verlies en/of schade. In dergelijke gevallen zijn alle openstaande vorderingen onmiddellijk en dadelijk opeisbaar zonder ingebrekestelling of sommatie, verhoogd met de daarop verschuldigde rente en kosten. Daarnaast zijn wij te allen tijde gerechtigd de vordering op afnemers met goederenrechtelijk effect over te dragen of te verpanden indien en voor zover wij zulks nodig achten.

Artikel 9
Reclames omtrent aantallen, kwaliteit en/of soorten kunnen slechts in behandeling worden genomen indien zij binnen vijf werkdagen na feitelijke aflevering der goederen schriftelijk aan ons kenbaar worden gemaakt. Afnemer zal alsdan gehouden zijn reclames desgevraagd te onderbouwen en aan te tonen .Retouren worden slechts geaccepteerd en gecrediteerd indien deze schriftelijk door ons zijn geaccordeerd. Afnemer verklaart met betrekking tot Gebro-artikelen 3% breukrisico voor eigen rekening te nemen.

Artikel 10
Eventuele verpakking, emballage en/of pallets blijven te allen tijde onze eigendom en worden slechts teruggenomen indien zij binnen tien werkdagen in goede staat, franco voor rekening van afnemer, aan ons zijn geretourneerd. Dozen en/of andere kartonnen, papieren of plastic verpakking worden nimmer teruggenomen of vergoed.

Artikel 11
Afbeeldingen, foto's en/of andere monsters zijn te allen tijde indicatief omtrent de werkelijke kleuren en afbeeldingen zoals deze in de leveringen worden gedaan. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn geringe kleurafwijkingen en afwijkingen in aantal toegestaan. Kennelijke druk- of schrijffouten en/of andere afwijkingen zijn te allen tijde voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 12
Afnemer verklaart zich met betrekking tot speelgoed zich te hebben overtuigd van de geldende wettelijke regels en zich aan deze wettelijke regels te conformeren. Afnemer verklaart ons uitdrukkelijk te vrijwaren voor welke schade dan ook ontstaan door het al dan niet onoordeelkundig gebruik door hem en/of zijn afnemer. Het risico van chemische of andere veroudering van vuurwerk, al dan niet door vochtinwerking, is te allen tijde voor afnemer.

Artikel 13
Elke aansprakelijkheid voor gebruik van de door afnemer afgenomen producten en/of diensten is te allen tijde uitgesloten, gevolg-schade hieronder begrepen. Afnemer verplicht zich bij gebruik van de gekochte producten en/of diensten te allen tijde zelve zorg te dragen voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering, die alle risico’s van het gebruik van de producten of diensten dekt en Broekhoff Vuurwerk International BV en/of Gebro BV en de daarmee verbonden werknemers voor elke aansprakelijkheid, ook die van gevolgschade, uitdrukkelijk vrijwaren. Indien niettemin de aansprakelijkheid door een rechter wordt vastgesteld, zal deze te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de factuur verzonden in verband met de levering van het betrokken product en/of geleverde dienst en daartoe uitdrukkelijk beperkt zijn.

Artikel 14
Elke aansprakelijkheid voor boetes, dwangsommen, sluitingsmaatregelen, vernietigingskosten, winstderving, gevolgschade en/of andere schade al dan niet veroorzaakt door geleverde producten en diensten zijn uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht of deze aan afnemer worden opgelegd of uitgesproken. Indien en voor zover de betreffende vorengenoemde maatregelen aan Broekhoff Vuurwerk International B.V. worden opgelegd veroorzaakt door het handelen of nalaten van afnemer, is Broekhoff Vuurwerk International B.V. gerechtigd deze zonder enige aankondiging of sommatie op afnemer te verhalen. Overtreding van de regels aangaande opslag, afsteken of het verrichten van handelingen van met name vuurwerk, is te allen tijde voor rekening en risico van afnemer onder de verplichting leverancier te vrijwaren. Voor wat betreft vuurwerkopslag verklaart afnemer zowel aan de noodzakelijke eisen voor het transport als voor opslag te voldoen.

Artikel 15
Indien en voor zover sprake is van een geschil zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam of Zwolle. Op alle aanbiedingen, handelingen en transacties is het Nederlandse recht van toepassing.

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Lelystad.