Privacy

Doeleinden verwerking

Gebro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8251 KN) Dronten aan de Pioniersweg 60 (hierna: Gebro)  is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Gebro levert producten aan winkeliers op het gebied van speelgoed en (zomer)sportartikelen. Dit aan de hand van gesloten koopovereenkomsten. Om deze koopovereenkomsten (en daarmee de leveringen) te kunnen afhandelen, is het voor Gebro noodzakelijk (persoons-)gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op producten en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Ook in dat geval wordt er data verzameld aan de hand waarvan een individu geïdentificeerd kan worden.

Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kunnen de juiste artikelen niet worden geleverd aan de juiste afnemers.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden cookies geplaatst (zie onderaan dit document) en daarnaast worden de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Gebro heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Gebro namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Gebro niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Gebro deze gegevens

Gebro verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via de website of orderadministratie van Gebro, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Ook in het geval dat er door Gebro (of één van diens vertegenwoordigers) contact wordt gezocht of wordt onderhouden met één van haar relaties kan het zijn dat er nieuwe (persoons-)gegevens worden verkregen.

Waar nodig zullen deze gegevens door Gebro worden verwerkt.

Google Analytics

Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Gebro gebruik van cookieplaatsingen en daarnaast de programma’s Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor Gebro mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden gegevens door Gebro bewaard

Ingevolge de wetgeving is Gebro verplicht om gegevens gerelateerd aan bestellingen gedurende 7 jaren te bewaren.

Gegevens die niet onder deze bewaarplicht vallen, worden uiterlijk 3 jaren na het beëindigen van de klantrelatie waartoe de gegevens behoren, verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon. Gebro acht deze termijn noodzakelijk om aan de hand van analyses van de relatiehistorie de overige (potentiele) klanten beter te kunnen bedienen.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Gebro stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Voor wat betreft de overige cookies staat onderaan dit document per cookietype aangegeven hoelang de gegevens worden bewaard.

Met wie deelt Gebro de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Gebro ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering

Met betrekking tot de bedrijfsvoering van Gebro wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo heeft Gebro een partij ingeschakeld die haar diensten verleend voor wat betreft de hosting en de webshop, en wordt er daarnaast gebruikt gemaakt van een ERP-systeem om de (order)administratie te verwerken.

Deze partijen hebben wanneer nodig toegang tot de gegevens van de relaties van Gebro. Met deze partijen gaat Gebro een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. de dienstverlening

Met betrekking tot de dienstverlening vanuit Gebro wordt gebruik gemaakt van partijen die de (optimalisatie) van deze dienstverlening mede mogelijk maken.

Gedacht kan worden aan distributiepartners waarmee Gebro de orders verzendt. Aan deze partners worden de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de distributie. Ook met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten aangegaan om de bescherming en het gebruik van relatiegegevens te regelen.

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van Gebro worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Gebro hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER

De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Gebro een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Gebro hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens

Gebro draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Gebro verbonden zijn. Gebro kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Gebro wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

E-mail : info@gebrospeelgoed.nl

Telefoon : 0321 - 314984

Fax : 0321 - 317095

Post : Gebro B.V. , Pioniersweg 60, 8251 KN Dronten


Recht op inzage

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Gebro van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft ook het recht om de gegevens die Gebro van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Gebro zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Gebro ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij - na een uitdrukkelijk verzoek -  wel verwijderd uit de systemen van Gebro.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Gebro uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Gebro op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Gebro van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database op die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

Gebro hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Gebro adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

 

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vind u op pagina 4 van dit document.